Profil společnosti PROXIMA COMPUTERS s.r.o.

Společnost Proxima Computers s.r.o. byla založena v roce 1992 se zaměřením na prodej a servis výpočetní a kancelářské techniky. V následujících letech došlo k významnému rozšíření aktivit počínaje běžnou obchodní činností, přes zastoupení významných výrobců informačních technologií, konzultace, profesionální servis, docházkové systémy až po Voice over IP a bezpečnostní technologie. Společnost obsluhovala významné klienty z oblasti B2B a státní správy, ale i řadu běžných domácností. Taktéž jsme stáli u zrodu mnoha pilotních projektů v oblasti informačních technologií.
V roce 2007 bylo rozhodnuto o spojení s dlouholetým partnerem společností IT Profík s.r.o.. V únoru 2008 došlo k úplnému právnímu převzetí společnosti Proxima Computers s.r.o. společností IT Profík s.r.o., jakožto společnosti zabývající se profesionálními a komplexními službami v oblasti informačních technologií od roku 1999. Proxima Computers získala, jako dceřiná společnost, další možnosti v nabídce svých služeb a know-how v oblasti ISO 9001 a 14001 od své mateřské společnosti IT Profík s.r.o.. Od roku 2009 je uplatňována společná obchodní značka IT Profík – Správné věci správně.

IČO: 471 21 327
DIČ: CZ47121327

Bankovní spojení
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 69280389/0800

GDPR

General Data Protection Regulation, jinak také známé jako GDPR či Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je obsáhlá sada pravidel a regulací týkající se využití a zpracování dat jednotlivých subjektů ve firmách se zaměřením na ochranu digitální identity a práv všech občanů EU a to i za hranicemi samotných států. Okrajově lze z nových povinností zmínit například právo fyzické osoby na sdělení všech údajů, které o něm podnik eviduje, či právo na výmaz/úpravu daného záznamu o osobě za předpokladu, že se nejedná o zákonnou či jinou kritickou povinnost. Nařízení vstupuje v platnost od 25. května 2018 a v podstatě inovuje v ČR již zajetou legislativu, konkrétně zákon č. 101/2000 Sb. a směrnici o ochraně osobních údajů 95/46/ES.

GDPR se dotkne všech podnikatelských subjektů, tedy nejenom velkých hráčů na trhu, ale třeba i podniku o dvou lidech. A každý z nich by měl vynaložit přiměřené úsilí a prostředky, aby dostatečně zajistil ochranu všech osobních údajů a případnou úpravu vnitropodnikových procesů a standardů. V některých případech bude také nutné provést Analýzu a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a případně zařídit takzvaného správce osobních údajů, který bude mít za cíl komunikovat s příslušnými institucemi, zajišťovat dozor nad zpracováním osobních údajů dotčených subjektů a současně s tím zajišťovat dodržování nařízení GDPR v celé organizaci.

Co nabízíme? 

Z naší strany jsme schopni zajistit nejenom samotné posouzení připravenosti na GDPR, včetně vypracování veškeré dokumentace a implementačního plánu, ale hlavně zajišťujeme kompletní servis týkající se nasazení daného řešení ve vaší společnosti. Současně s tím využíváme naše dlouholeté znalosti z oboru IT technologií, jelikož se samotné nařízení z velké části právě tohoto odvětví týká. Přidanou hodnotou z naší strany je také možnost využít případných dodávek nového vybavení související s touto implementací za zvýhodněných cenových podmínek, jelikož spolupracujeme s mnoha významnými společnostmi zajišťující bezpečnost, servis či jiné další dodávky IT technologií.

Komu je služba určena? 

Všem společnostem od mikropodniků po středně velké podniky. Především poté pro subjekty využívající pro své podnikání IT technologie, ať už se jedná o databáze zákazníků, informační systémy nebo sdílené datové úložiště. Současně je naše řešení vhodné také pro všechny subjekty, které spadnou do kategorie nutnosti mít vlastní DPO (Pověřence pro ochranu osobních údajů) či mít zajištěné tzv. DPIA (Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů), tu je ovšem vhodné provést nezávisle na povinnosti, jelikož značně usnadní určení slabých míst a dá mnoho podnětných informací k provedení správné a dostatečné implementace řešení GDPR.

Jaké jsou výhody pro zákazníka?

 • Odborný a komplexní přístup v problematice GDPR, včetně poskytnutí DPO
 • Zajištění konzultací k dané problematice, vypracování kompletního projektové dokumentace a dovedení celé implementace do konce bez zbytečných starostí
 • Eliminace možných chyb se zajištěním potřebných kroků, nižší vynaložené náklady
 • Správná instalace nařízení GDPR

Projektový management

Rádi vám pomůžeme s řešením různých projektů v segmentů IT technologií formou outsourcingu projektového řízení. Díky dlouholetým zkušenostem a hloubkové znalosti dané problematiky zajistíme optimální průběh celého procesu s ohledem na dodržení všech bodů samotného projektu. Všechny projekty jsme schopni řešit v plném rozsahu, tj. již od samotné přípravné fáze a provedení studie proveditelnosti, včetně kompletní zadávací dokumentace, předběžných rozpočtů apod., tak aby se naši klienti mohli soustředit na pro ně důležitější části jejich podnikání.

Komu je služba určena? 

 • Především pro všechny podniky zavádějící nové IT procesy či technologie
 • Společnostem, které nemají svého projekt manažera, či nemají aktuální kapacitu provést svépomocí
 • Subjektům řešícím optimalizaci nákladů, stavu IT nebo vypisujícím výběrové řízení v daném odvětví
 • Všem ostatním, kteří vyžadují profesionální přístup a projekt dotažený úspěšně do konce. 😊

Jaké jsou hlavní výhody pro zákazníka?

 • Profesionální a odborný dohled celého projektu
 • Možnost konzultací a doporučení ať už v přípravné fázi nebo v průběhu celého projektu
 • Zajištění komunikace se všemi účastníky projektu – dodavatelé, subdodavatelé, koncový zákazník apod.
 • Úspora vašeho času a případně i vložených prostředků

Poradenství, konzultace, školení

Naše společnost zajišťuje poradenství a konzultace v oblasti ICT, ať už se jedná o servery, správu informačních technologií, implementaci VoIP ústředny či nasazení GDPR. Současně s tím pomáháme hledat to nejvhodnější řešení konkrétního projektu nebo problému, tak abychom ušetřili Vám jakožto klientovi nejenom čas, ale i zdroje.  V neposlední řadě jsme také schopni připravit k libovolné problematice školení, ať už pro běžné uživatele, tak i více technicky zaměřené.

Jak to funguje?

Po provedení předběžné konzultace a obdržení objednávky neprodleně zajistíme analýzu dané problematiky, a to buď vzdáleně na základě poskytnutých podkladů, či přímo u vás. Na základě zjištění je následně vypracována komplexní zpráva, či poskytnuta požadovaná konzultace nebo zajištěno potřebné školení, dle vašeho přání.

Pomoci Vám můžeme například v následujících bodech:

 • Implementace a správa různých řešení, od MS AD po VoIP tel. ústřednu
 • Příprava, volba a porovnání v případě plánovaného nákupu nového produktu, výběru partnera v segmentu IT technologií, či implementátora systému
 • Zajištění dokumentace k výběrovému řízení na nákup IT technologií
 • Revize IT procesů a vypracování plánu na optimalizaci
 • Další komplexní řešení v rámci GDPR či IT. Pro více informací nás prosím kontaktujte.